Regression

Regression

Regression står enligt nationalencyklopedin för ”återvändande till ett tidigare och oftast mer primitivt tillstånd (stadium) eller en tidigare utvecklingsfas” och ”är ett centralt begrepp inom psykoanalytisk teori.”

Utifrån det SER-terapeutiska synsättet är regression det som sker vid iscensättningar då vi omedvetet och återkommande återskapar det förflutna i nuet, i syfte att få kontakt med de smärtsamma känslor som vi som barn tryckte undan med hjälp av de psykiska försvaren och som allt sedan dess pockar på att få bli uppmärksammade och förlösta. Enligt det samma synsättet, kan inte våra psykologiska iscensättningsmönster, handlingar och relationer, förändras på ett hållbart sätt om vi inte medvetandegör och bearbetar dessa smärtsamma regressiva känslor, så pass grundligt att dess psykiska försvar inte längre behövs och kopplas bort ur reaktionsmönstret.

Via regressionsterapi, dess terapeutiska övningar och guidade meditationer, är det möjligt för klienten att söka sig bakåt i tid, tillbaka till de bortträngda smärtsamma känslominnena och medvetandegöra dem. Göra dem tillgängliga för klienten att tillsammans med terapeuten bearbeta vidare, tills dess att de inte längre dominerar och styr klientens reaktionsmönster och liv.

Som en del av SER-terapin ingår också andra kraftfulla metoder som är hämtade från symbol- bild- och drömterapin.

 • Minska stressnivån

 • Bemästra eller eliminera smärta, skuld, ångest, och rädsla.

 • Utveckla förmågan till fokusering och koncentration

 • Utveckla dolda förmågor och frigöra personliga möjligheter

 • Utveckla ansvarskänslan

 • Utveckla förståelse för våra föräldrar och andra närstående

 • Förlösa förträngda känslor och frigöra oss från trauman och känslomässiga sår

 • Utveckla styrka, självbehärskning, förmåga att välja och självförtroende i allt vi företar oss.

 • Förbättra förmågan att visualisera

 • Upptäcka livets mening och ändamål

 • Bli en människa som agerar snarare än reagerar.

Ta dig tid. Ta hand om dig. Du förtjänar det.